گردن آویز فیروزه خطی استاد حرّ

ذکر: الله الملک
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: فیروز طبیعی بسیار خوشرنگ و اعلاء
رکاب: قاب گردنی نقره شکیل استاد عبدالله آذری