گردن آویز فوق العاده نفیس و فاخر استاد حرّ

ذکر: ۵ تن آل عبا
حکاک: شاهکار حکاکی استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: ١٢۵ قیراط سیترین زرد طبیعی فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب: گردن آویز نقره بسیار شکیل و زیبای استاد عبدالله آذری