گردنی عقیق خطی فوق العاده نفیس و فاخر استاد حرّ

ذکر: صلوات خاصه امام رضا ع
حکاک: شاهکار نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی زرد بسیار زیبا و با کیفیت
رکاب: قاب گردنی شکیل و نفیس استاد کلاهدوز(تهران-میرزا) با مخراجی یاقوت زرد اعلا و زیبای استاد طاقت فرسا