عقیق یمانی کبود خطی استاد شه

ذکر: فاطمه بضعه منی و هی قلبی و روحی التی بین جنبی
قال رسول الله واما ابنتی فاطمه فانها سیده نساء العالمین من الاولین و الاخرین
ای بهشت آرزوهای علی
ای دو چشمت دین و دنیای علی
حکاک: حکاکی فاخر و نفیس با امضاء استاد شه
نگین: عقیق یمانی کبود فوق العاده زیبا و خوشرنگ
رکاب:-