عقیق یمانی سرخ خطی استاد حرا

ذکر: شریفه ومن یتق الله…
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد ناصر قربانی با امضاء حرا
نگین: عقیق یمانی سرخ قواره دار فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب:-