عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: مظلوم حسین ع
یا حسین بقتلک قتل الاسلام
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی پرتقالی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب:-