عقیق شجر یمانی سرخ خطی استاد حرّ

ذکر: یا رقیه س، نهال اشک نشاندم به قلب زار و دست نحیف، دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد سیه گشت هر دو گونه ام
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ-بکاء
نگین: عقیق شجر یمانی سرخ پرتقالی فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب:-