عقیق خطی یمانی سرخ استاد حرّ

ذکر: شریفه ومن یتق الله…
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ فوق العاده خوشرنگ واعلاء
رکاب:-