عقیق خطی فاخر استاد ذکر

ذکر: یا محمد، علی، الله
حکاک: حکاکی بسیار زیبا و فاخر استاد ذکر
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: