عقیق خطی استاد رعد

ذکر: یاحق
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد نوید شمیرانی با امضا رعد
نگین: عقیق یمانی دورنگ زیبا و خوشرنگ
رکاب: