عقیق خطی استاد ذکر

ذکر: یا علی ع
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد خسرو آبادی با امضا ذکر
نگین: عقیق یمانی سفید بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: