شرف الشمس های استاد حرّ

ذکر: شرف الشمس
حکاک: حکاکی زیبای استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق های یمانی اعلاء در طیف های رنگی بسیار زیبا
رکاب:-