انگشتر عقیق یمانی کهنه زرد خطی استاد حرّ

ذکر: قال رسول الله یا علی حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی کهنه زرد بسیار خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد علی معتمدی