انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد حرّ

ذکر: رفع الله رأیت العباس ع
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق سرخ یمانی بسیار خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد افتخاری با مهر تهران-افتخاری