انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد حرّ

ذکر: مظلوم حسین ع
سری به نیزه بلند است در برادر زینب
خدا کند که نباشد سر برادر زینب
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ-بکاء
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد ابراهیم آذری با مخراجی زمرد کلمبیا استاد طاقت فرسا