انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد حرّ

ذکر: قال رسول الله حب علی ایمان و بغضه کفر
حکاک: حکاکی فاخر و نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل و نفیس با مخراخی برلیان طبیعی و گارنت سرخ اعلاء، استاد اشکان لطفی با مهر طهران-مظهری