انگشتر عقیق یمانی خطی نفیس استاد حرّ

ذکر: شریفه ومن یتق الله…
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی کهنه پرتقالی تیره بسیار اعلاء و خوشرنگ
رکاب: رکاب نقره شکیل و فنی با مهر ایران-عابد