انگشتر عقیق یمانی خطی فاخر استاد طه

ذکر: شریفه ومن یتق الله
شاهکار حکاکی استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء)
نگین: عقیق سرخ یمانی قواره دار فوق العاده بینظیره در رنگ و طبع
ابعاد ٣١ در ٢٢ میلیمتر
رکاب: رکاب نقره شکیل و فنی استاد نوروزی با مهر طهران-نوروزی