انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: پنج تن آل عبا
حکاک: حکاکی زیبا و نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی پرتقالی کهنه خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد عبدالله آذری با قلمزنی زیبای استاد فرساد ساعی