انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا موسی بن جعفر
حکاک: حاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل و فنی استاد افتخاری با مهر تهران-افتخاری