انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: شریفه ومن یتق الله…
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق سرخ یمانی بسیار خوشرنگ و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد وحید نقیئی همراه با قلم زیبای استاد قانونی