انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: مظلوم حسین ع
حکاک: حکاکی فاخر و نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ پرتقالی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره شکیل و فنی استاد مرتضی قاسمی با مهر ایران-قاسمی