انگشتر عقیق یمانی جزع خطی استاد حرّ

ذکر: پنج تن آل عبا ع
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی جزع زیبا و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد کریمی با مهر تهران-کریمی