انگشتر عقیق سرخ یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا فاطمه الزهرا اغیثینی
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق سرخ یمانی بسیار خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد محمد افتخاری با مهر تهران-افتخاری