انگشتر عقیق خطی استاد حر

ذکر: قال سید الکونین: حسین منی و انا من حسین
حکاک: حکاکی فوق العاده نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: گارنت سرخ فوق العاده اعلا و باکیفیت
رکاب: رکاب فدیوم مدل پولکی استاد قاسمی