انگشتر عقیق خطی استاد حرّ

ذکر: مظلوم علی ع
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار زیبا و خوشرنگ
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد وحید نقیئی همراه با قلم نفیس استاد قانونی