انگشتر دُرّ نجف خطی بسیار نفیس استاد حرّ

ذکر: یا علی مدد
حکاک: حکاکی بسیار نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: دُرّ نجف بسیار اعلاء و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره تمام شبکه آیینه کاری، شکیل و نفیس استاد رحمانی