انگشتر خطی عقیق یمانی کبود استاد حق

ذکر: دعای نادعلی
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد حسین قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی کبود قواره دار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد افتخاری با مهر تهران-افتخاری