انگشتر خطی استاد ذکر

ذکر: الغزه لله
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد خسرو آبادی با امضا ذکر
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ با تراش زیبا
رکاب: